Kućni red

I. OPĆE ODREDBE

1. Pravila reda u kampu donose se radi zaštite interesa svih gostiju (dalje u tekstu: kampista) u kampu.

2. Ovim Pravilima propisuju se obveze ponašanja kampista pri korištenju usluga smještaja u kampu, kao i način korištenja uređaja i opreme u kampu.

3. Uprava kamp odmorišta  Lighthouse, moli cijenjene goste da se pridržavaju ovog kućnog reda radi zaštite zajedničkih interesa.

II. PRIJAVA I ODJAVA KAMPISTA


1. Pri dolasku u kamp gost je obvezan prijaviti se na recepciji kampa. Prilikom prijave kampist je dužan predati osobne dokumente svih osoba koje borave u kamp radi upisa u Knjigu gostiju. U kampu  mogu biti smješteni samo gosti i kamp oprema koji su prijavljeni na recepciji. Osoblje kampa  ima pravo na svakodnevni nadzor parcela i identifikaciju gosta.

2. Kampistu se prilikom prijave uručuje magnetna kartica za ulaznu i izlaznu rampu. Kartica služi za ulaz i izlaz iz kampa te korištenje sanitarnog prostora i koristi samo za jedno prijavljeno vozilo. Karticu je obavezno čuvati od gubitka ili oštećenja. U slučaju nestanka ili oštećenja gostu – kampistu će se naplatiti izrada nove kartice prema cjeniku.

3. Prijava novih gostiju moguća je od 12.00 do 21.30 sati. Gosti koji dođu kasnije moraju pričekati na noćnom parkiralištu do slijedećeg dana do 7.30. Usluga noćnog parkinga naplaćuje se prema cjeniku. 

4. Odjava gostiju je moguća do 12.00 sati ukoliko gosti žele napustiti kamp prije 7.30 moraju se parkirati na noćni parking i podmiriti račun dan ranije.

5. Prije konačnog odlaska iz kampa, gost mora odjaviti svoj boravak u kampu i platiti naknadu za pružene usluge i pristojbe.

6. Posjete su dozvoljene samo u slučaju prijave na recepciji kampa. Posjete duže od dva sata naplaćuju se po važećem cjeniku kampa. Posjetitelji su dužni na ulazu ostaviti jedan važeći osobni dokument. Pristup posjetiteljima u kampu  odobrava isključivo služba recepcije kampa. Posjetitelji svoje vozilo trebaju pustiti na ulaznom parkiralištu kampa.

7. Zabranjen je ulaz ili uvođenje neprijavljenih osoba u kamp odmorište.

8. Na parceli istovremeno mogu boraviti najviše 6 osoba.

III. KORIŠTENJE PROSTORA ZA KAMPIRANJE

1. Mjesto za postavljanje kamp opreme i smještaj vozila kampista određuje služba recepcije kamp ovisno o raspoloživim kamp jedinicama unutar kampa.

2. Kampiranje je dopušteno samo na prostoru utvrđenom za kampiranje (obilježenom kamp jedinicama).

3. Kampistu je zabranjeno samovoljno mijenjati mjesto za kampiranje bez odobrenja službe recepcije kampa.

4. Zabranjeno je parkiranje (kraće i duže) vozila na prometnicama u kampu.

5. Prije odlaska iz kampa kampist je obvezan urediti i dovesti u prvobitno stanje mjesto gdje je kampirao.

6. Roditelji ili druge odrasle osobe u potpunosti su odgovorne za štetu koju bi maloljetne osobe nanijele osobama ili stvarima unutar kampa. Odrasli odgovaraju za ponašanje maloljetnika a posebno za ometanje mira i tišine u kampu.

7. Ograđivanje odabranog prostora, kopanje kanala i postavljanje drugih fiksnih naprava, kao i bilo koji način samovoljnog mijenjanja okoliša, uništavanja bilja, drveća i sadnica nije dopušten.

8. Vlasnici pasa dužni su svoje ljubimce prijaviti na recepciju. Dužni su pse voditi na uzici, a na svom prostoru držati vezane. Vlasnik snosi svu odgovornost za bilo koju štetu, koju uzrokuje njegov pas.

9. Maksimalna brzina kretanja vozila unutar kampa je 10km/h. Pješaci i bicikli imaju prednost u odnosu na druga prometna vozila.

IV. UPORABA UREĐAJA I OPREME

1. Kampisti mogu upotrebljavati električne i komunalne uređaje, te opremu. Uređaje i opremu kampisti su dužni pravilno koristiti u svrhu zadovoljavanja potrebe za koje su oni namijenjeni.

2. Zabranjena je upotreba električnih uređaja (štednjaka,hladnjaka,klima uređaja i sl.) koji nisu standardizirani za upotrebu pri kampiranju.

3. Pranje posuđa i rublja dopušteno je samo, u za to predviđenim prostorima.

4. U kampu je zabranjeno pranje automobila, izmjena motornih ulja na vozilima i sl.

5. Umivaonici, korita, tuševi i zahodi moraju se koristiti na ispravan način sukladno svrsi kojoj su namijenjeni, vodeći računa da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku uporabu svih kampista.

6. Priključivanje i isključivanje na instalaciju za napajanje električnom energijom (razvodni ormarić) obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa.

V. ČUVANJE OSOBNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLJEDE U KAMPU

1. Gost je dužan voditi računa o svojoj imovini i stvarima u kampu.

2. Uprava kamp odmorišta Lighthouse  ne odgovara za: 
– nestanak, otuđenje ili krađu stvari, uređaja ili kamp opreme, 
– za posljedice nastale od uporabe javnih uređaja i opreme u kampu koje gost koristi na vlastitu odgovornost, 
– za ozljede ili druge posljedice padova ili ozljeđivanja u kampu, 
– za posljedice nastale na osobama i stvarima uslijed vremenskih nepogoda ili drugih vanjskih uzroka na koje nije bilo moguće utjecati, 
– za posljedice nastale zbog korištenja neispravne instalacije, kamp opreme ili uređaja

3. Razna oštećenja, neispravnost instalacija i opreme te svako nepoštivanje Kućnog reda, gosti su dužni prijaviti na recepciji kampa.

4. Kamp ne preuzima nikakvu odgovornost za nastale ili oštećene stvari u vlasništvu kampista te za nesreće ili ozljede u kampu koje nastanu osobnom nepažnjom samog kampista.

5. Ukoliko ste pronašli izgubljene predmete, molimo Vas da iste odmah prijavite i predate na recepciju.

6. Gostima koji se ne pridržavaju ovog Kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem remete red u kampu i uznemiruju druge goste, biti će otkazano korištenje usluge smještaja.

VI. ZAŠTITA OKOLIŠA U KAMPU

1. Gosti su obvezni održavati red i čistoću na mjestu gdje kampiraju, sanitarnom čvoru te čitavom kampu.

2. Otpadnu vodu iz prikolice potrebno je sakupljati u posudu i ne ostavljati da otječe u zemlju. 

3. Za kruti otpad gosti su obvezni koristiti posude za otpatke koje im stoje na raspolaganju u kampu. Zabranjeno je ostavljanje i bacanje krutih otpadaka izvan za to predviđenih posuda.

5. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni pokupiti, očistiti te odložiti, u za to pripadajuće kontejnere za ljubimce.

6. Kampisti su dužni čuvati nasade i zelenilo u kampu.
7. Zabranjeno je trganje granja ili oštećivanje (ukucavanje čavala) i sječa stabala.

VII. JAVNI RED I MIR U KAMPU

1. Gosti su dužni poštovati javni red i mir u kampu.

2. Noćni mir u kampu traje od 23.00 do 07.00 sati. U tom vremenu kampistima je zabranjen smještaj na smještajne jedinice kampa te napuštanje mjesta kampiranja zbog noćnog odlaska iz kampa.

3. Za vrijeme trajanja noćnog mira u kampu nije dozvoljena upotreba motornih vozila i motocikala. U tom vremenu nije moguće koristiti radio, TV, CD playera, glazbala, pjevanje i preglasna komunikacija na način koji bi smetao ostalim gostima i Vašim susjedima u kampu. Također se preporuča poštovanje poslijepodnevnog mira od 13ºº do 16ºº sati.

VIII. ZAŠTITA OD POŽARA

1. Kamp je opremljen opremom i sredstvima za gašenje požara kojima se obvezno služe svi kampisti i od uprave kampa organizirane ekipe za gašenje požara.

2. Zabranjeno je paljenje otvorene vatre i paljenje ognjišta, osim na standardiziranim roštiljima. U slučajevima kada postoji objektivna opasnost za izbijanje požara zabranjeno je svako paljenje otvorene vatre.

3. Zabranjeno je unošenje lako zapaljivih goriva, eksplozivnih sredstava i sl.

4. U slučaju izbijanja požara u kampu ili u neposrednoj blizini, dužnost je kampista prijaviti ga te odazvati se organiziranom gašenju.

IX. POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA REDA U KAMPU

1. Kampist je obvezan pridržavati se svih odredaba ovih Pravila reda u kampu.

2. Ako se utvrdi nepoštivanje ovim Pravilima propisanih zabrana, uprava kampa može kampistu koji ne poštuje zabranu otkazati smještaj u kampu.

3. U slučajevima otkazivanja smještaja sukladno odredbama stavka 2. ove točke, kampist je dužan platiti naknadu za nastalu štetu.

Za sve ostale informacije molimo obratite se na recepciji kampa.
Zahvaljujemo Vam na pozornosti i želimo ugodan odmor.

UPRAVA KAMPA